LOGO ESF

 

Projekt reaguje na veľký rozvoj informačno- komunikačných technológií a ich prenikanie do každej oblasti, a to aj do sféry školstva. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania učiteľov všetkých stupňoch škôl so zámerom zlepšiť ich kvalifikáciu formou e- learningu.
Uvedený cieľ v plnej miere korešponduje s operačnými cieľmi opatrenia 3.2, najmä bodu „Zvýšenie počtu a kvality programov celoživotného vzdelávania vrátane zavedenia nových foriem vzdelávania (e-learning).“
Projekt sa koncentruje na cieľovú skupinu pedagogických pracovníkov, učiteľov a lektorov ďalšieho vzdelávania, školských inšpektorov a vysokoškolských učiteľov, v súlade s cieľovými skupinami definovanými v predmetnej výzve. Pritom sa primárne koncentruje na učiteľov vysokých škôl.