LOGO ESF

 

Zvýšiť počet a kvalitu programov celoživotného vzdelávania učiteľov všetkých stupňoch škôl zavedením novej formy vzdelávania, e-learning resp. blended learning.

 

Cieľová skupina

V pilotnej časti projektu cieľovou skupinou sú vysokoškolskí učitelia univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (UKF) a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU).
V ďalšej fáze projektu:
    • Pedagogickí pracovníci (učitelia základných a stredných škôl)
    • Učitelia a lektori ďalšieho vzdelávania
    • Školskí inšpektori