logo ESf

Ústav technológie vzdelávania Pedagogickej fakulty UKF v Nitre vznikol ako samostatné pracovisko v roku 1992 a jeho činnosť je smerovaná na plnenie pedagogických a vedecko-výskumných úloh v oblasti technológií vo vzdelávaní. Historicky pracovisko nadviazalo na aktivity bývalého oddelenia didaktickej technológie, ktoré v predchádzajúcom období existovalo na univerzite ako súčasť Katedry fyziky, a preto aj vedecko-výskumná činnosť pracovníkov Ústavu technológie vzdelávania sa odvíja od pôvodného poslania pracoviska, ktorým bolo zabezpečovanie prípravy študentov učiteľských odborov na prácu s didaktickou technikou v rámci ich budúcej profesionálnej činnosti. Pracovisko sa naďalej podieľa na formovaní a rozvíjaní didakticko-technologických schopností a zručností budúcich učiteľov. Pretože však nové informačné a komunikačné technológie vytvárajú novú edukačnú realitu v spoločnosti, menia sa aj požiadavky jednak na didakticko-technologické kompetencie učiteľov a jednak na zabezpečovanie ďalšieho odborného servisu pre školy. Komplexné zmeny edukačného prostredia informačnej spoločnosti sa premietajú do všetkých dimenzií výchovno-vzdelávacieho procesu: do tvorby cieľov a obsahu vzdelávania, do stratégií učebno-vzdelávacích procesov, do systémového a funkčného usporiadania vzdelávacieho prostredia, do činnosti účastníkov učebných a vyučovacích procesov, pričom medzi účastníkov týchto procesov musíme rátať aj riadiace zložky. Nové technológie sú využívané v rámci elektronického vzdelávania (e-learningu) a dištančných foriem vzdelávania. Tieto skutočnosti sa odzrkadľujú rovnako v pedagogickej ako aj vo vedecko-výskumnej činnosti pracoviska. V súlade s uvedenými trendmi sa ÚTV snaží rozširovať ponuku ním poskytovaných vzdelávacích programov a v nadväznosti na to dochádza k diverzifikovaniu jeho výskumnej činnosti smerom do ďalších oblastí.

 

UTV presentation

Oznamy

Tútori ročníkov

 

Rozvrh LS 2009/2010

 

Otázky k BC skúškam:

Teoretické základy pedagogickej vedy a výchovy

 

Technológie vo vzdelávaní